Schema studia na FS ČVUT

<img class="alignright wp-image-173" src="https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=640%2C598" alt="schema-studia-2016" srcset="https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=1024%2C957 1024w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=300%2C280 300w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=768%2C718 768w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=321%2C300 321w, https://i2.wp.com/www click to read.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=1284%2C1200 1284w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=200%2C187 200w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?resize=100%2C93 100w, https://i2.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/schema-studia-2016.png?w=1920 1920w“ sizes=“(max-width: 640px) 100vw, 640px“ data-recalc-dims=“1″ />Schema bakalářských studijních programů Fakulty strojní ve vazbě na praxi a následné navazující magisterské studium

Otázky o studiu

Zde najdeš mnoho otázek řešených Oddělením studijním FS ČVUT v Praze

Co je Imatrikulace?

Imatrikulace je slavnostní akt, který probíhá v aule Betlémské kaple. Společenský oděv je samozřejmostí. Složíš zde jako nový student Fakulty strojní ČVUT akademický slib pro pilné studium a možná tím i získáš pocit hrdosti, že studuješ na nejstarší technické univerzitě ve střední Evropě. Informace o konání najdeš před začátkem zimního semestru zde.

Co to je „Bílá kniha“?

Bílé knihy obsahují detailní popis studijních plánů akreditovaných studijních programů fakulty. Je v nich uveden výpis povinných, povinně volitelných i volitelných předmětů studia a podstatné informace k organizaci studia. Bílé knihy nalezneš zde.

Na koho se mohu obrátit ohledně studijních záležitostí?

Veškeré studijní záležitosti vyřizuje Oddělení studijní Fakulty strojní, které disponuje nejpřesnějšími informacemi. Některé všeobecné otázky o studiu a dění na ČVUT ti odpoví také Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS).

Rozvrh

Rozvrh si můžeš upravit podle libosti až od druhého (letního) semestru, v prvním semestru je stanoven „z moci úřední“ a dostaneš ho při zápisu. Pokud ti nějakým způsobem nevyhovuje, pak můžeš zažádat o přesun do jiné skupiny, kde je časový plán podle tvých představ. Musíš ale uvést patřičné důvody a vše vyřídit ještě před začátkem semestru na oddělení studijním. Jednodušší je ale chodit na cvičení s jinou skupinou a přednášky absolvovat s jinou paralelkou, kdy se dohodneš s konkrétním vyučujícím.

Přednášky

Na přednáškách ve většině případů není povinná účast. Někdy se ale dělá namátková kontrola účasti, která se projeví kladným hodnocením u zkoušky. Kdo nechodí na přednášky, ve zkouškovém pak většinou nestíhá.

Cvičení

Pozor na cvičení, kde je účast povinná. Pokud přejdeš na paralelní cvičení, je slušností svému bývalému cvičícímu říci, že chodíš s jinou skupinou. Na Oddělení studijním přesun cvičení hlásit nemusíš.

Co je to kredit?

Jeden kredit představuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je uveden v „Bílé knize“, v informačním systému KOS nebo ve studijních plánech na webu FS. Kredit ti bude připsán po úspěšném absolvování předmětu – tj. absolvování zápočtu a nebo zápočtu včetně zkoušky.

Kolik kreditů bych měl(a) získat v jednom akademickém roce?

Studijní plány jsou sestaveny tak, abys mohl(a) získat šedesát kreditů v druhém a vyšších ročnících.

Kolik kreditů musím minimálně získat pro pokračování ve studiu?

Minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu:

Doba studia Bakalářský studijní program Magisterský studijní program
za první semestr studia 15 20
za první akademický rok studia (2 semestry) 30 40
za každý další akademický rok studia (2 semestry) 40 40
za každý další akademický rok studia (2 semestry), pokud část akademického roku nebyl studentem ČVUT (přerušení studia, přestup) 20 20
Pokud nezískáš minimální počet kreditů, studium ti bude ukončeno!

Za jakých podmínek mohu být zapsán(a) do dalšího ročníku?

Do dalšího ročníku může být zapsán student, který získal v uplynulém akademickém roce příslušný počet kreditů (nepočítají se kredity uznané z dřívějšího studia). Nemůže být zapsán student, který ani při druhém zapsání předmětu tento předmět úspěšně neabsolvoval.

Nesplnil(a) jsem podmínky pro zápis do dalšího akademického roku. Co se stane?

Pokud jsi nesplnil(a) podmínky pro zápis do dalšího akademického roku, tvé studium bude ukončeno.

Nedostavil(a) jsem se k zápisu. Jak mám postupovat?

Pokud se do pěti dnů písemně omluvíš děkanovi (a tvá omluva bude uznána), zapíšeš se v náhradním termínu. Pokud se neomluvíš nebo tvá omluva nebude přijata, bude ti studium ukončeno.

Studijní plán

Každý student si může podle svých schopností a zájmů sestavit vlastní studijní plán vycházející ze studijních plánů Fakulty strojní. Za správnost svého studijního plánu nese student plnou odpovědnost. Shoduje-li se studijní plán studenta se studijním plánem fakulty, je zajištěna možnost splnění všech studijních povinností. V opačném případě buď opatrný(á) (zejména dávej pozor na možnost kolize rozvrhovaných předmětů).

Mohu absolvovat akademický rok podle individuálního plánu?

Na základě písemné žádosti může děkan povolit absolvování jednoho nebo více akademických roků podle individuálního studijního plánu. Tento plán podléhá schválení pedagogickým proděkanem fakulty.

Jaký nejmenší počet předmětů si mohu zapsat na jeden akademický rok?

Na akademický rok si zapiš minimálně takový počet předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto předmětům odpovídal požadavkům pro pokračování ve studiu podle studijního řádu.

Co je to povinný, resp. povinně volitelný předmět?

Povinné, resp. povinně volitelné předměty jsou nedílnou součástí studijního programu a musí je úspěšně absolvovat všichni studenti, jejichž studijní plán je obsahuje.

Jsou cvičení či semináře povinné?

Ano, jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak.

Jsou přednášky povinné?

Ne, přednášky povinné nejsou, účast na nich je doporučená.

Kdo uděluje zápočet?

Zápočet uděluje vyučující. O neudělení zápočtu s konečnou platností rozhoduje vedoucí ústavu (katedry).

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám možnosti?

Musíš si příslušný předmět znovu zapsat, pokud jsi ho už neměl(a) zapsaný podruhé. V případě, že předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkoušku jít.

Zapsal(a) jsem si předmět podruhé. Může mi být uznán zápočet, který jsem získal(a) při prvním zapsání?

Pojem „uznání zápočtu“ podle studijního a zkušebního řádu obecně neexistuje. O dalším postupu rozhoduje vyučující, pokud je to v souladu s pravidly stanovenými vedením ústavu pro daný předmět.

Neudělal(a) jsem zkoušku. Jaké mám možnosti?

Máš možnost zkoušku opakovat v prvním opravném termínu. V případě neúspěchu v prvním opravném termínu dává Studijní a zkušební řád ČVUT možnost využít druhého opravného termínu pouze za splnění podmínky dané čl. 10, odst. 4.

Nepokládám zkoušku za objektivní. Jaké mám možnosti?

Můžeš požádat vedoucího ústavu (katedry) o konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Komisi jmenuje vedoucí ústavu (katedry). O konání této opravné zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen(a) klasifikačním stupněm „nedostatečně“, protože jsem se ke zkoušce nedostavil(a)?

Ano. Pokud jsi se ke zkoušce nedostavil(a) a předem neodhlásil(a) ani neomluvil(a), nebo pokud jsi odstoupil(a) od zkoušky nebo nepřijal(a) známku, jsi ohodnocen(a) klasifikačním stupněm „nedostatečně“.

Za jakých podmínek mi může ústav (katedra) uznat dříve vykonanou zkoušku?

Uznání zkoušky není v pravomoci ústavů (kateder). Zkoušku může uznat pouze děkan fakulty (na základě tvé žádosti), který tuto pravomoc obvykle přenáší na pedagogického proděkana.

Mohu v době přerušení studia skládat zkoušky?

V době přerušení studia nemáš podle zákona statut studenta, nemáš tedy právo konat zkoušky, získávat zápočty ani zúčastňovat se výuky. Rovněž nemáš nárok ubytovat se v kolejích, stravovat se v menzách, získat stipendium, ani nárok na další studentské výhody.

Lze konat zkoušky v době prázdnin?

Ano, je možné konat zkoušky, pokud to umožňuje vyhláška proděkana fakulty pro pedagogickou činnost.

Jak probíhá kontrola studia?

Kontrola studia se provádí v časových úsecích daných studijním plánem studijního programu. Nezískáš-li počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, nemůžeš být zapsán(a) do dalšího semestru, akademického roku, nebo bloku studia.

Kdy mohu studium přerušit?

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. V průběhu zkouškového období může být studium přerušeno pouze ze závažných důvodů. Minimální doba přerušení je jeden semestr. V době přerušení nejsi studentem a ztrácíš studentské výhody.

Na jak dlouho lze přerušit studium?

Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba, která spolu se standardní dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia danou statutem ČVUT.

Jak mám postupovat po uplynutí lhůty pro přerušení?

Máš povinnost se v daném termínu opětovně zapsat do studijního programu. Pokud tak neučiníš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně neomluvíš, tvé studium se ukončuje. Na základě písemné žádosti děkanovi lze přerušení studia ukončit i před uplynutím lhůty pro přerušení.

Kdy mohu zanechat studia?

Student může zanechat studia kdykoli, bez udání důvodů. Tuto skutečnost by měl písemně oznámit Oddělení studijnímu. Fakulta ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?

 • Dnem, kdy bylo fakultě doručeno studentovo písemné oznámení o zanechání studia.
 • Dnem doručení rozhodnutí o ukončení studia.
 • Dnem, ke kterému FS ČVUT oznámilo zrušení studijního programu.
 • Dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.
 • Dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část.

Může mi být uznáno studium z jiné vysoké školy?

Děkan může uznat na základě tvé žádosti úsek studia z jiné české nebo zahraniční vysoké školy, pokud od jeho absolvování neuplynulo více než pět let.

Jak dlouho mohu nejdéle studovat?

Maximální doba studia se rovná dvojnásobku standardní doby dané studijním plánem oboru, přičemž se započítávají všechna přerušení. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než je standardní doba, pak ale musíš platit poplatky, a podle současného scénáře ubytování se ti snižují šance na získání koleje. Od 26 let si také musíš sám(a) platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok na zlevněné jízdné MHD.

Neúspěch při studiu

Pokud je ti studium ukončeno, ztrácíš všechny výhody studenta (ubytování na koleji, stravování v menze, zvýhodněná jízdenka MHD, sociální příspěvky podmíněné studiem a další).

Je možné opakování prvního ročníku?

Ne, první ročník opakovat nelze. Je nutno znovu podat přihlášku.

Mám hendikep, jsem vážně nemocný, co mám dělat?

Obrať se na Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, kde ti pomohou řešit potřebné úpravy studia.

Nevím, co mám dělat dál!

Můžeš zajít do Centra informačních a poradenských služeb, kde ti rádi pomůžou. Některé možnosti jsou například:

 • dělat znovu přijímací zkoušku na stejný obor,
 • zvolit jinou VŠ nebo jiný obor, případně vyšší odbornou školu a připravovat se na přijímací zkoušku,
 • zkusit získat práci, brigádu (doma či v zahraničí), intenzivní studium jazyků apod.

Studium v zahraničí

Cesta do zahraničí je snad nejzábavnější a nejzajímavější cesta ke zdokonalení jazyka, samostatnosti a samozřejmě následného uplatnění v zaměstnání především u zahraničních firem. Na této stránce nalezneš například aktuální nabídky stipendijních pobytů na mnoha zahraničních školách a institucích.

 • Erasmus – výměnné zahraniční studijní pobyty v zemích EU.
 • USA, Rusko, Mexiko, Kostarika, Čína, Taiwan, Peru, Brazílie, Argentina, Kanada, Jižní Korea, Singapur, Austrálie, Japonsko – výměnné zahraniční studijní pobyty.
 • Leonardo – zahraniční stáže studentů a absolventů ve státech EU a přidružených státech.
 • Athens – program týdenních intenzivních kurzů v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni.
 • Granty – informace o grantech a stipendiích pro studium v zahraničí.
 • Kontakty na zaměstnance Odboru mezinárodních styků (OMS).
 • CEEPUS.

ISC je mezinárodní studentský klub při ČVUT v Praze, který se mimo jiné stará o zahraniční studenty na ČVUT (www.isc.cvut.cz). Rozhodneš-li se s tímto studentským klubem spolupracovat, máš možnost zdokonalit si znalost cizích jazyků v prostředí party přátel.
Podívej se na webovou stránku IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). IAESTE je studentská organizace, která zprostředkovává studentům vysokých škol zahraniční odborné stáže, hlavně ve firmách, univerzitách a nejrůznějších institucích. I když je obvyklé na stáže vyjet ve vyšším ročníku, určitě si tuhle možnost zapamatuj. Můžeš tím pár týdnů nebo měsíců žít v zajímavých lokalitách (Norsko, Tunisko, Japonsko, Mexiko… a mnoho dalších, seznam a zkušenosti praktikantů z minulých let najdeš na webu IAESTE ), navíc člověk, který byl na praxi v zahraničí, získá ohromnou výhodu při hledání zaměstnání po škole.

Jak je to se studiem jazyků na Fakultě strojní?

Studium cizích jazyků zajišťují učitelé Ústavu jazyků FS ČVUT. Výuka je zaměřena na rozšíření všeobecné znalosti příslušného jazyka s doplněním terminologie zejména z oboru strojírenství. Výuka v jazykových kurzech (jedná se o předměty volitelné) probíhá v malých skupinách studentů a výuku vedou zkušení pedagogové. Studovat lze angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Bližší informace získáš z Bílé knihy a na webových stránkách Ústavu jazyků.

Jsem student-cizinec, jak zdolat jazykovou bariéru?

Studentům-cizincům přijatým do 1. ročníku doporučujeme navštěvovat kurzy češtiny na Ústavu jazyků FS, a to kurzy: Čeština pokročilí (zimní i letní semestr) a Prezentace v českém jazyce (zimní i letní semestr).

Tělesná výchova

Na Fakultě strojní je tělesná výchova povinná v druhém a třetím semestru bakalářského studia. Tělesnou výchovu a sport zajišťuje centrálně na všech fakultách ČVUT Ústav tělesné výchovy a sportu (dále ÚTVS) se sídlem ve Sportovním centru ČVUT (Pod Juliskou 4, Praha 6).
Ředitel: Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc zyban dosage.
Sekretariát: Miluše Čermáková, Irena Brůnová (č. dv. 204a, tel.: 224 351 881-2, sekretariat@utvs.cvut.cz)
Všechny informace o tělesné výchově, způsobu přihlášení na konkrétní sport a sportovních aktivitách na ČVUT nalezneš spolu s přihláškou do tělesné výchovy na webových stránkách ÚTVS.

Přehled sportů, které v současné době ÚTVS nabízí:

Aerobic (různé formy), aikido, aquaaerobik, badminton, basketbal, beach volejbal, bowling, BUDO (judo + karate), bruslení, florbal, fotbal, friesbee, futsal, golf, házená, lední hokej, in-line brusle, kanoistika (jen pro plavce), karate, kondiční kulturistika, lezení na stěně, lukostřelba, lyže sjezd, ninjitsu, pilates, plavání, powerjóga, jóga, softball, stolní tenis, squash, spinning, tenis, turistika, volejbal, irské tance a zdravotní tělesná výchova.

Kurzy

Studenti FS mají povinný letní výcvikový kurz a zimní mají volitelný. Je za ně možné získat patřičné kredity. Počet a podmínky jejich udělení jsou přesně uvedeny ve studijních plánech FS.

VŠTJ Technika Praha strojní

Sportovní život na FS ČVUT doplňuje vysokoškolská tělovýchovná jednota VŠTJ Technika Praha strojní. V jejím sportovním oddílu nalezneš družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. VŠTJ Technika Praha strojní má v současné době 14 aktivních sportovních oddílů zaměřených na tyto druhy sportů: aerobic, aikido, bowling, basketbal, volejbal, karate, kendo, kulturistika, lyže běh, lyže sjezd, sporty v přírodě, vodní slalom, turistika, fotbal a kondiční cvičení. Bližší informace o její činnosti získáš na těchto stránkách.

Stipendia

Tím, že se staneš studentem, přijmeš spoustu povinností, ale také řadu nových možností a práv. Jednou z nich je čerpání mnoha různých stipendií. Nyní ti předkládáme jejich stručný přehled:

Stipendium za vynikající studijní výsledky

<img class="size-medium wp-image-159 alignright" src="https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=300%2C214" alt="off01" srcset="https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=300%2C214 300w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=768%2C549 768w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=1024%2C732 1024w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=360%2C257 360w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=200%2C143 200w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=100%2C71 100w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?w=1600 1600w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1 check this site out.jpg?w=1280 1280w“ sizes=“(max-width: 300px) 100vw, 300px“ data-recalc-dims=“1″ />Prospěchové stipendium lze přiznat studentům bakalářských a magisterských studijních programů FS ČVUT za vynikající studijní výsledky dosažené v posledním uplynulém akademickém roce.
O stipendium není třeba žádat, je přiznáno na základě údajů z informačního systému ČVUT (je ale dobré nahlásit na oddělení studijním svoje číslo účtu pro zasílání různých typů stipendií). Abys stipendium získal(a), musíš splnit v posledním uplynulém akademickém roce následující kritéria:

 • získat minimálně 60 kreditů,
 • absolvovat nejméně 8 klasifikovaných předmětů,
 • mít vážený studijní průměr za hodnocené období menší nebo roven 1,50 (počítáno z klasifikace předmětů absolvovaných v hodnoceném období nebo z klasifikace předmětů v tomto období uznaných),
 • být studentem v prezenční formě studia,
 • být studentem studujícím ještě ve standardní době studia nebo ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud jsi studoval(a) nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří prokáží potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima. O stipendium je třeba požádat na Oddělení studijním FS. Kritéria pro přiznání stanovuje Směrnice kvestora č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta. Směrnici a formulář žádosti o sociální stipendium lze nalézt na webových stránkách ČVUT v Praze na adrese: http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/socialni-a-ubytovaci

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok student, který studuje v prvním studijním programu. Pozor! – Pokud jsi se před prázdninami nebo během prázdnin zapsal(a) na jinou VŠ, a později jsi se rozhodl(a) pro ČVUT, musíš zrušit své původní studium nejpozději do konce října tohoto roku! Musíš také studovat v prezenční formě studia a nemít místo trvalého bydliště v Praze aj. – dle stipendijního řádu a příkazu rektora č. 7/2006. O toto stipendium nemusíš žádat, podkladem pro jeho přiznání jsou zjištění z Matriky studentů. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně.

Účelové stipendium

Děkan může přiznat účelové stipendium v různých situacích života na fakultě, zejména jako odměnu za nějaký pozoruhodný čin, třeba vědeckého charakteru, za reprezentaci ČVUT apod. nebo například jako podporu cesty na zahraniční konferenci či na podporu pobytu v zahraničí. V ojedinělých případech může být také uděleno v případě tvé mimořádně tíživé sociální situace nebo jako příspěvek na ubytování v některých dalších případech.

Stipendia na pobyt v zahraničí

V rámci programu Erasmus a obdobných programů můžeš až na dobu jednoho roku vyjet studovat na zahraniční vysokou školu.
Další stipendia, financeČVUT spolupracuje s mnoha firmami a podniky, některé z nich poskytují finance (stipendia) pro studenty. Studenti mají také možnost získat finanční podporu z nadací (Preciosa, Nadační fond St. Hanzla, Hlávkova nadace a další.) Podrobné informace o stipendiích nalezneš zde, dále ve stipendijním řádu ČVUT, Centru informačních a poradenských služeb ČVUT nebo na Oddělení studijním.

Zdroje informací

Stipendijní řád najdeš zde

ruka

Když nevíš kam dál

<img class="alignright wp-image-257" src="https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=550%2C778" alt="kc02" srcset="https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=724%2C1024 724w, https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=212%2C300 212w, https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=768%2C1087 768w, https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=848%2C1200 848w, https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=141%2C200 141w, https://i0.wp.com/www go to website.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?resize=71%2C100 71w, https://i0.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/kc02-1.png?w=1000 1000w“ sizes=“(max-width: 550px) 100vw, 550px“ data-recalc-dims=“1″ />Nemůžeš najít informace, které potřebuješ? Nevíš, na koho se máš obrátit?

Nevěš hlavu!

 1. nejprve zkus hledat v databázi řešených otázek FAQ.
 2. pokud opravdu nevíš jak dál, polož dotaz formulářem na HELPDESK FS! Dotaz můžeš položit také přímo mailem na helpdesk@fs.cvut.cz . V co nejbližší možné době dostaneš odpověď (většinou ten samý pracovní den) a pokud to nebude něco komplikovaného, obdržíš i řešení.